Onderzoeken

De Rekenkamercommissie (RKC) van gemeente Het Hogeland maakt de resultaten van haar eerste onderzoek bekend. De RKC heeft de dorpshuizen in de gemeente onder de loep genomen. De insteek van het onderzoek, dat door Sociaal Planbureau Groningen is uitgevoerd, ging in op de verhoudingen tussen de gemeente en de dorpshuizen.

Dorpshuizen vervullen als ontmoetingsplaats een belangrijke rol in de dorpen waar zij zijn gevestigd. Om het belang ervan te onderstrepen werkt de gemeente Het Hogeland na de herindeling aan een harmonisatie van het beleid met betrekking tot dorpshuizen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat er heel verschillende relaties gegroeid zijn tussen de gemeente en dorpshuizen. Dit is ook binnen de oude gemeenten al uiteen gaan lopen. Vanuit de historie zijn verschillen ontstaan waardoor de ondersteuning van dorpshuizen niet evenwichtig is.

Om dorpshuizen goed te kunnen ondersteunen, is het noodzakelijk dat er helderheid bestaat over het doel dat de gemeente nastreeft bij de ondersteuning van dorpshuizen. Ook zijn heldere afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden hierbij van belang.

De RKC doet een aantal aanbevelingen om te komen tot een geharmoniseerd en integraal dorpshuizenbeleid.