Onderzoeken

De Rekenkamercommissie van de gemeente Het Hogeland helpt de gemeenteraad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak. Dit doet de Rekenkamercommissie door onafhankelijk onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

Onderzoek naar jeugdzorg

In december 2020 is de Rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar jeugdzorg. 

Onderzoek naar dorpshuizen

In oktober 2020 maakte de Rekenkamercommissie de resultaten van haar eerste onderzoek bekend. De RKC heeft de dorpshuizen in de gemeente onder de loep genomen. De insteek van het onderzoek, dat door Sociaal Planbureau Groningen is uitgevoerd, ging in op de verhoudingen tussen de gemeente en de dorpshuizen.

Dorpshuizen vervullen als ontmoetingsplaats een belangrijke rol in de dorpen waar zij zijn gevestigd. Om het belang ervan te onderstrepen werkt de gemeente Het Hogeland na de herindeling aan een harmonisatie van het beleid met betrekking tot dorpshuizen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat er heel verschillende relaties gegroeid zijn tussen de gemeente en dorpshuizen. Dit is ook binnen de oude gemeenten al uiteen gaan lopen. Vanuit de historie zijn verschillen ontstaan waardoor de ondersteuning van dorpshuizen niet evenwichtig is.

Om dorpshuizen goed te kunnen ondersteunen, is het noodzakelijk dat er helderheid bestaat over het doel dat de gemeente nastreeft bij de ondersteuning van dorpshuizen. Ook zijn heldere afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden hierbij van belang.

De RKC doet een aantal aanbevelingen om te komen tot een geharmoniseerd en integraal dorpshuizenbeleid.