Agenda - Gemeenteraad Bedum 24 april 2014

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 25 en 27 maart 2014

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Wijziging gemeentelijke welstandsnota (rv nr 015)

Bijgevoegde documenten

Vaststelling bestemmingsplan “Bedum Kern Locatie Bederawalda” (rv nr 016)

Bijgevoegde documenten

Herbenoeming bestuursleden Stichting Muziekschool “Hunsingo” (rv nr 017, rechtstreeks geagendeerd; wordt nagezonden)

Begrotingswijzigingen (rv nr 018)

Bijgevoegde documenten

Sluiting