Agenda - Gemeenteraad Bedum 20 april 2017

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Stand van zaken Centrumplan en beschikbaar stellen van kredieten

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering 16 maart 2017

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Planontwikkeling Vogelzanglocatie (De Kwekerij) te Bedum

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Reactie provinciaal inpassingsplan argrarische bouwpercelen

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Aanvraag ondersteuning project burgerparticipatie groen Waldadrift

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord-Groningen

Hamerstuk

Initiatiefvoorstel PvdA: "Kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociale domein"

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder M. van Dijk en J.W. van de Kolk (rv nr 028, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Sluiting