Agenda - Gemeenteraad Bedum 18 september 2014

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 18 juni 2014

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Vaststelling bestemmingsplan “Bedum Kern locatie De Plank” (rv nr 043)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Wijziging gemeentelijke welstandsnota i.v.m. locatie De Plank (rv nr 044)

Bijgevoegde documenten

De functie cliëntondersteuning en de positie en transitie van MEE Groningen (rv nr 045)

Hamerstuk

Jaarverslag 2013 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv nr 046)

Hamerstuk

Regio Groningen-Assen jaarstukken 2014 (rv nr 047)

Hamerstuk

Concept begroting Ability (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 048)

Discussiestuk

Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 051)

Discussiestuk

Stand van zaken plannen Bederawalda en krediet aanvraag (aangepast voorstel, rv nr 049)

Kadernotitie 2014 (rv nr 050)

Begrotingswijzigingen (rv nr 052)

 

 

Bijgevoegde documenten

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) (rv nr 053, rechtstreeks geagendeerd)

Sluiting