Agenda - Gemeenteraad Bedum 18 juni 2014


20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergaderingen van 8 en 20 mei 2014

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Actualisatie grondexploitatieopzet Ter Laan 4 (rv nr 025)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Beheerplan wegen 2014-2018 (rv nr 026)

Discussiestuk

Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 9 appartementen ter hoogte van Molenweg 1 en 1a te Bedum (rv nr 027)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Resultaten marktconsultatie voor continuïteit AWBZ-zorg in 2015 (rv nr 028)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Collegebrief inzake uitbreiding eigen bijdrage Wmo-voorzieningen (rv nr 029)

Hamerstuk

Concept jaarrekening 2013 Ability (rv nr 030)

Hamerstuk

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeente Bedum (rv nr 031)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Wet Markt en Overheid en aanwijzing economische activiteiten in algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, Mededingingswet (rv nr 032)

Hamerstuk

Nota reserves en voorzieningen (rv nr 033)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Nota waardering en afschrijving vaste activa (rv nr 034)

Hamerstuk

Financiële verordening gemeente Bedum 2014 (rv nr 035)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Startersleningen (rv nr 036)

Jaarrekening 2013 (rv nr 037)

Voorjaarsnota 2014 (rv nr 038)

Bijgevoegde documenten

Verlenging overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte Accountants (rv nr 039, rechtstreeks geagendeerd)

Bijgevoegde documenten

Definitief vaststellen bestuursprogramma 2014-2018 (rechtstreeks geagendeerd, reeds in uw bezit)

Concept-begroting 2015 en strategische koers 2014-2016 Veiligheidsregio Groningen (rv nr 040, rechtstreeks geagendeerd)

ARCG jaarstukken (rv nr 041, rechtstreeks geagendeerd)

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (rv nr 042)

Sluiting