Agenda - Gemeenteraad De Marne 18 juli 2017

Raadzaal De Marne
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Jaarstukken 2016

Bijgevoegde documenten

Kadernota 2018-2021

Bijgevoegde documenten

Controleprotocol accountantscontrole 2017, inclusief normenkader

Rondvraag

Sluiting