Agenda - Gemeenteraad De Marne 8 september 2016

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 28 juni en 12 juli 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant

Vaststelling Jaarstukken 2015

Controleprotocol accountantscontrole 2016, inclusief normenkader

Verkoop aandelen Enexis

Bijgevoegde documenten

Zienswijze begroting 2017 Veiligheidsregio

Rondvraag

Sluiting