Agenda - Gemeenteraad De Marne 1 november 2016

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Ontwerp Programmabegroting 2017 inclusief de meerjarenraming 2018 - 2020

Rondvraag

Sluiting