Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 24 juni 2015

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 18 juni 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Terugkoppeling verbonden partijen

Vaststelling en afrekening fractievergoeding 2014

Inpassingsplan Dijkverbetering Eemsdijk

Jaarverslag/jaarrekening 2014 Werkorganisatie DEAL

Bijgevoegde documenten

Programmaverantwoording en Jaarstukken 2014 en Programmabegroting 2016 GR Havenschap Groningen Seaports

Bijgevoegde documenten

Jaarverslag en jaarrekening 2014 gemeente Eemsmond

Bijgevoegde documenten

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied

Voorbereidingsbesluit mini-windturbines

Benoeming bestuursleden Muziekschool Hunsingo

Sluiting