Agenda - Gemeenteraad Winsum 28 juni 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Jaarsstukken 2015

Bestuursrapportage 2016-1

Grondexploitaties, bekrachtiging geheimhouding

Aanbesteding accountantdienstverlening

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Toekomstbestendig maken dorpshuis Artharpe

Overzicht toezeggingen raadsvergaderingen bijgewerkt tot 30 mei 2016

Bekrachtiging geheimhouding grondexploitaties

Benoeming lid audit committee

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Voordracht, verkiezing en installatie wethouder

Sluiting