Agenda - Gemeenteraad Winsum 8 november 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te benoemen lid van de gemeenteraad.

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Programmabegroting 2017

Wijziging diverse verordeningen

Reactie college

Vervolg opiniërende bespreking door de raad (tweede termijn)

Vervolg reactie college (tweede termijn)

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitenlijst raad 11, 13 en 25 oktober 2016

Overheidsparticipatie 'ḧet dorpsbudget' en 'the Right to Challenge'

Motie afschaffing fiscale aftrek onderhoud monumenten

Sluiting