Agenda - Gemeenteraad Winsum 29 januari 2015

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Rekenkamerrapport Boogplein

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Uitwerking visie nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder

Bestuurlijke keuzes uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BMWE

Aankoop 2 compact trekkers + 2 kiepwagens

Beaschikbaar stellen budgetten in 2015 in verband met doorgeschoven budgetten 2014

Integriteitsbeleid

Beschikbaarstelling krediet voor aankoop gronden Winsum West

(Illegale) bouw in Den Andel

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitenlijst raad 16 december 2014

Vaststellen diverse verordeningen Participatiewet

Sluiting o.b.s. De Holm

Benoeming leden commissie functioneringsgesprekken burgemeester

Toezeggingen

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Sluiting