Agenda - Gemeenteraad Winsum 16 september 2014

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Conceptbegroting 2015 Ability

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Startnotitie ontwikkelvisie Winsum-West

Wijziging indeling/naamgeving deelprogramma's en autorisatieniveau begroting 2015

Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Wet Markt en Overheid

Funtie cliënt ondersteuning en de positie en transitie van MEE Groningen

Spoedaanvraag voorziening in de onderwijshuisvesting

Verordening leerlingenvervoer

Wijkleerbedrijf

Coördinatieverordening

Toezeggingen

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Motie vreemd aan de orde van de dag

Sluiting