Agenda - Raadsklankbordgroep 31 oktober 2018

Raadzaal
19:30 - 23:00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst bijeenkomst 26 september 2018

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken aardbevingsdossier

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Voorstellen belastingverordeningen en –tarieven

Bijgevoegde documenten

Verfijning vergaderwijze gemeenteraad

Bijgevoegde documenten

Raadseigen verordeningen

Afdoening brief rekenkamercommissie Het Hoogeland

Bijgevoegde documenten

Ambitiedocument verkeer, vervoer & mobiliteit

Visie toekomstbestendige zorginfrastructuur

Aanbieding document ‘De staat van het Hogeland’

Rondvraag

Sluiting