Agenda - Raadsklankbordgroep 15 februari 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 25 januari 2017

Mededelingen

Stand van zaken en vervolg traject visievorming en naamgeving

Bijgevoegde documenten

Zitplaatsenverdeling bij vergaderingen raadsklankbordgroep

Synchroniseren vergaderschema’s gemeenteraden

Bijgevoegde documenten

Vergaderlocatie raadsklankbordgroep

W.v.t.t.k.

Rondvraag

Sluiting