Agenda - Gemeenteraad De Marne 13 juli 2017

Raadzaal De Marne
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 18 en 23 mei 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Beschikbaar stellen gelden van € 150.000,- voor uitvoering Bewegingsonderwijs basisscholen en Sportdorp Leens

Dekking herindelingskosten 2017

Jaarstukken en jaarrekening 2016 Werkplein Ability

Begroting Werkplein Ability 2018

Actualisatie uitvoeringskosten SD en financiële kaders SD

Wijziging Verordening WMO BMWE 2017

Herziening grondexploitaties 2017

Rondvraag

Sluiting