Agenda - Gemeenteraad De Marne 25 oktober 2016

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 september 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Concept Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen

Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Groningen

Rondvraag

Sluiting