Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 29 januari 2015

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 15 januari 2015

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Uitvoeringsstructuur werk en inkomen

Verordening leerlingenvervoer

Beleidsreactie op rapport Toekomstscenario scholenspreiding Noord- Groningen III'van schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO-NG (wordt nagezonden)

Reactie aan VRG inzake brandweerzorg Eemsmond

Sluiting