Agenda - Gemeenteraad De Marne 4 november 2014

Raadzaal Leens
16.00 - 18.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Ontwerp Programmabegroting 2015 inclusief de meerjarenraming 2016 - 2018

Rondvraag

Sluiting