Agenda - Gemeenteraadsvergadering 2 oktober 2019

Raadszaal, Uithuizen
19.00 - uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 september 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

6. Beleid kleinschalige duurzame energie opwekking Het Hogeland

De raad wordt gevraagd het document “Beleid kleinschalige duurzame energie opwekking Het Hogeland” (d.d. 25 juni 2019) vast te stellen.

Opiniërend en besluitvormend

Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

7. Verklaring van geen bedenkingen Bedumerweg 64 Onderdendam

De raad wordt gevraagd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een woning op het perceel Bedumerweg 64 te Onderdendam af te geven.

8. Actualisering tekst Gemeenschappelijke Regeling Groningen Seaports

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen inzake de GR.

9. Begrotingswijziging n.a.v. vastgestelde jaarrekeningen 2018

De raad wordt gevraagd de begrotingswijziging (kenmerk 2019010) vast te stellen.

10. Sluiting