Agenda - Gemeenteraadsvergadering 27 november 2019

Raadszaal, Uithuizen
19.00 - uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

4. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 6 en 13 november 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Opiniërend

6. Bestemmingsplan ‘De Kortsluiting’

De raad bespreekt het bestemmingsplan en de bijbehorende zienswijzen ter voorbereiding op besluitvorming (voorzien op 11 december 2019). 

Opiniërend en besluitvormend*

* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt 

7. Budgetvrijgave NPG-bijdrage voor proces opstellen NPG-programmaplan Het Hogeland

De raad wordt gevraagd in te stemmen met budget-vrijgave voor de proceskosten ten behoeve van het opstellen van het lokale NPG-programma. 

8. Budgetvrijgave NPG-bijdrage t.b.v. Kunstcentrum De Ploeg te Wehe-den Hoorn en krediet parkeerterrein

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de budgetvrijgave en een krediet beschikbaar te stellen t.b.v. het parkeerterrein 

9. Vaststellen Programmakaders Nationaal Programma Groningen

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het programmakader NPG. 

10. Herontwikkeling locatie Maarweg 55 in Uithuizen

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de herontwikkeling van de locatie Maarweg 55 te Uithuizen. 

11. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. 

12. Verordening rechtspositie raadsleden

De raad wordt voorgesteld een nieuwe verordening vast te stellen ter uitwerking van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. 

13. Controleprotocol en Normenkader 2019

De raad wordt gevraagd het controleprotocol en de normenkader 2019 vast te stellen 

14. Uitgangspunten publieke taak leningen en garanties gemeente Het Hogeland

De raad wordt voorgesteld om de uitgangspunten publieke taak en garanties gemeente het Hogeland vast te stellen. 

15. Openbaarheid Voslaan Winsum

De raad wordt gevraagd het nieuw aangelegde gedeelte van de Voslaan te Winsum te bestemmen als openbare weg en de spoorwegovergang Voslaan te onttrekken aan de openbaarheid voor het verkeer. 

16. Sluiting