Agenda - Raadsvergadering Het Hogeland 28 oktober 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1
19:00 - 23:00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 7 en 13 oktober 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.06 Benoeming en beëdiging wethouder

B Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

B.07 Facetbestemmingsplan en beheersverordening geitenhouderijen

De raad wordt gevraagd de Nota zienswijzen ‘Facetregeling geitenhouderijen’ en de Beheersverordening ‘Facetregeling Geitenhouderijen’ vast te stellen.

B.08 Garantieprijs oud papier

De raad wordt gevraagd in te stemmen met een garantieprijs voor alle verenigingen die oud papier en karton inzamelen in Het Hogeland voor het jaar 2021.

B.09 Programma geweld hoort nergens thuis/Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

De raad wordt gevraagd het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis en de hierin opgenomen herziene regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen.

B.10 Kadernota Schuldhulpverlening

De raad wordt gevraagd de kadernota Schuldhulpverlening Het Hogeland 2020 vast te stellen.

B.11 Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2020 – 2021

De raad besluit of hij al dan niet in beroep gaat tegen het vaststellingsbesluit van de minister van EZK voor de gaswinning in het Groningenveld voor de periode 2020-2021.

B.12 Aankoop aandelen Omrin

De raad kan wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de toetreding tot Afvalsturing Friesland NV (Omrin) als aandeelhouder en daarvoor een krediet beschikbaar te stellen.

B.12a Besluit op bezwaar tegen beslissing WOB-verzoek aan raad

De raad wordt voorgesteld het ingediende bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren

C Consultatie

C.13 Voorgenomen tarieven Afvalstoffenheffing

De raad is in de gelegenheid te reageren op het opnemen van tarieven in de voor te leggen belastingverordening.

C.14 Sluiting