Agenda - Gemeenteraad Bedum 14 december 2017

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 19 oktober 2017

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Wijziging APV inzake wet aanpak woonoverlast

Najaarsnota 2017

Controleprotocol

Evaluatie Sociaal Domein: Inkomensdeel

Dienstverleningsconcept nieuwe gemeente Het Hogeland

Beheersplan kademuren en beschoeiingen

Solidariteit Groninger gemeenten in de kosten van de gespecialiseerde jeugdzorg en de PGB voor het jaar 2018

Adviesraad Wmo en Jeugdwet BMWE

Beheersverordening Ter Laan fase 4

Begrotingswijzigingen

Sluiting