Agenda - Raadsklankbordgroep 30 mei 2018

Raadzaal gemeente Eemsmond te Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 8 mei 2018

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Presentatie stand van zaken project Informatisering en Automatisering

Rapportage programma herindeling BMWE-gemeenten, fase 2

Notitie Ruimte! voor een rekenkamer Het Hogeland

Rondvraag

Sluiting