Onderzoeken

De Rekenkamercommissie van de gemeente Het Hogeland helpt de gemeenteraad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak. Dit doet de Rekenkamercommissie door onafhankelijk onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

 

Onderzoek naar jeugdzorg

Eind oktober 2021 maakte de Rekenkamercommissie de resultaten van het onderzoek naar het jeugdzorgbeleid bekend. De insteek van het onderzoek, dat dit jaar door het bureau ZorgfocuZ is uitgevoerd, ging in op de vraag of de juiste zorg bij de juiste persoon terecht komt. 

Het onderzoek naar de jeugdzorg is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de doeltreffend en doelmatigheid hiervan binnen de gemeente Het Hogeland. Dit zou moeten leiden tot aanbevelingen die eraan bijdragen de gemeenteraad meer grip te geven op de jeugdzorg. De wijze waarop de raad de kaderstellende en controlerende functie in het jeugdzorgbeleid heeft vormgegeven en hoe zij daarover wordt geïnformeerd was een tweede component van het onderzoek.

Er is wel gebleken dat duidelijke kaders en beleidsdoelstellingen ontbreken. Door ontbreken van zicht op doelen en in hoeverre die bereikt zijn is daardoor er geen oordeel te geven over doelmatigheid en doeltreffendheid. Hoewel een duidelijke koers ontbreekt scheelt het niet aan de uitvoering van de jeugdzorg. Er is echter niet boven tafel gekomen of de juiste zorg bij de juiste persoon terecht komt.

Aangetoond is verder dat de informatievoorziening over jeugdzorg naar de raad onvoldoende is waardoor deze niet goed kan sturen en controleren. Er is daarmee een impasse in wat de raad wil en wat ze werkelijk krijgen. De rekenkamer beveelt de gemeenteraad aan om een raadsbrede werkgroep in te stellen die een opdracht formuleert aan de nieuwe gemeenteraad waarbij concrete doelen worden gesteld met meetbare indicatoren.

 

Onderzoek naar dorpshuizen

In oktober 2020 maakte de Rekenkamercommissie de resultaten van haar eerste onderzoek bekend. De RKC heeft de dorpshuizen in de gemeente onder de loep genomen. De insteek van het onderzoek, dat door Sociaal Planbureau Groningen is uitgevoerd, ging in op de verhoudingen tussen de gemeente en de dorpshuizen.

Dorpshuizen vervullen als ontmoetingsplaats een belangrijke rol in de dorpen waar zij zijn gevestigd. Om het belang ervan te onderstrepen werkt de gemeente Het Hogeland na de herindeling aan een harmonisatie van het beleid met betrekking tot dorpshuizen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat er heel verschillende relaties gegroeid zijn tussen de gemeente en dorpshuizen. Dit is ook binnen de oude gemeenten al uiteen gaan lopen. Vanuit de historie zijn verschillen ontstaan waardoor de ondersteuning van dorpshuizen niet evenwichtig is.

Om dorpshuizen goed te kunnen ondersteunen, is het noodzakelijk dat er helderheid bestaat over het doel dat de gemeente nastreeft bij de ondersteuning van dorpshuizen. Ook zijn heldere afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden hierbij van belang.

De RKC doet een aantal aanbevelingen om te komen tot een geharmoniseerd en integraal dorpshuizenbeleid.