Homepagina Gemeenteraad Het Hogeland

RAADSOVERLEG | 26 juni 16.30 uur


Jaarstukken 2023
Met de jaarstukken 2023 wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid in het boekjaar 2023. Dit betreft zowel een beleidsinhoudelijke als financiële verantwoording. Het jaarrekeningresultaat over 2023 kent een positief saldo: het formele positieve resultaat komt uit op ruim € 20,1 miljoen. Vanuit het genoemde resultaat worden verschillende resultaatsbestemmingen voorgesteld. Daarmee resteert er een bedrag van bijna € 10,6 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de reserves. De raad wordt gevraagd deze bestemmingen en toevoegingen conform voorliggend voorstel vast te stellen. 

Voorjaarsnota 2024
De raad wordt gevraagd de Voorjaarsnota 2024 en de daarin opgenomen wijzigingen van de begroting 2024 en de kaderstelling voor de begroting 2025 vast te stellen. 

Komende raadsvergaderingen

DatumVergaderingAgenda
26 juni 2024Raadsoverleg (openbaar)Agenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
3 juli 2024Raadsvergadering (openbaar)Agenda en vergaderdocumenten
10 juli 2024 Raadsvergadering (openbaar) Agenda volgt
11 september 2024 Raadsoverleg (openbaar) Agenda volgt
25 september 2024 Raadsvergadering (openbaar) Agenda volgt