Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

31 oktober 2018

Raadzaal

19:30 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst bijeenkomst 26 september 2018

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken aardbevingsdossier

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Voorstellen belastingverordeningen en –tarieven

Bijgevoegde documenten

Verfijning vergaderwijze gemeenteraad

Raadseigen verordeningen

Afdoening brief rekenkamercommissie Het Hoogeland

Ambitiedocument verkeer, vervoer & mobiliteit

Visie toekomstbestendige zorginfrastructuur

Aanbieding document ‘De staat van het Hogeland’

Rondvraag

Sluiting