Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

26 april 2018

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 28 maart 2018

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 en Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018

Actualisatie exploitatieopzetten 2018

Benoeming beoogd griffier

Motie vreemd aan de orde van de dag

Sluiting