Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

31 mei 2018

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 26 april 2018

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Aanvulling op Welstandsnota 2016 in verband met richtlijnen zonnepanelen binnen beschermd dorpsgezicht

Vaststelling bestemmingsplan locatie Usquert

Vaststelling bestemmingsplan “Heliport start- en landingsplaats”

Beschikbaar stellen krediet t.b.v. aanleg kunstgrasveld Roodeschool

M.e.r.-beoordeling (vormvrij) Nijverheidsweg te Uithuizen

Aanwijzen lid werkgeverscommissie beoogd griffier

Uitvoering VTH taken Het Hogeland

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR Groningen Seaports

Jaarstukken 2017 en Ontwerpbegroting 2019 VKB

Jaarstukken 2017 ODG

Begroting 2019 ODG

Jaarstukken 2017 WO DEAL

Begroting 2019 WO DEA

Zienswijzen ontwerpbegroting 2019 GR PG&Z en ontwerpbijstelling programma RIGG in begroting 2018

Ontwerpbegroting 2019 en jaarstukken 2017 VVWNG

Jaarrekening en Jaarverslag 2017 GR PNG en Verantwoording uitvoeringskosten SoZaWe Hoogeland 2017

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen

Meerjarenkoers veiligheidsregio Groningen 2018-2021

Evaluatie en gewijzigde regeling financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

Motie vreemd aan de orde van de dag

Sluiting