Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

12 juli 2018

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 21 juni 2018

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Jaarverslag en jaarrekening 2017 gemeente Eemsmond

Voorjaarsrapportage

Begrotingswijzigingen

Onderzoek Eigen bijdrage hulp bij huishouden rekenkamercommissie Het Hoogeland

Interbestuurlijk toezicht archiefzorg – Jaarverslag 2017

Beschikbaar stellen budget uit reserve Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta voor uitvoering van het project ‘Transformatie centrale zone Uithuizermeeden, Dynamiek aan het lint-

Vaststelling facetbestemmingsplan Eemsmond gebouwd erfgoed

Nadere analyse strategisch beleidskader werk en inkomen 2018

Sluiting