Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

27 september 2018

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht Burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 12 juli 2018

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland

Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid & Zorg

Vaststelling bestemmingsplan Roodeschool

m.e.r.-beoordeling (vormvrij) bestemmingsplan Maarweg

Beschikbaar stellen budget/krediet om het gemeentelijke aandeel in een viertal woningbouw exploitaties sluitend te krijgen

Afscheid raadslid Alie Spijk-van de Pol

Sluiting