Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

18 oktober 2018

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Actualisatie grondexploitatie centrum Uithuizen

Fase 5: realisatie

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burger

Vaststelling van de besluitenlijst: 27 september 2018

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Verdeling toekomstpakket scholenprogramma

Vaststelling beeldkwaliteitsplan Oranjebuurt-Uithuizermeeden/ aanvulling op de welstandsnota

Kippenschuur Roodeschool

Sluiting