Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

12 januari 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Bijgevoegde documenten

Verslagen vergadering VROM 30 november 2016 en ABZ 1 december 2016.

Aanvraag ondersteuning project 'Het Groene Ommetje'.

Wijziging van de bouwverordening

Benoeming bestuursleden Stichting Muziekschool Hunsingo

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

(Her)Benoeming van leden in diverse gremia

Bespreking Monitor Sociaal Domein 3-de kwartaal 2016

Rondvraag

Sluiting