Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

22 januari 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

NB er zijn twee raadsvoorstellen toegevoegd (rechtstreeks geagendeerd):

  • agendapunten 8 en 9

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 4 december 2014

Ingekomen stukken/verslag van bijgewoonde vergaderingen

Centrumregeling beschermd wonen (rv nr 001)

Hamerstuk

Verordeningen Participatiewet (7 verordeningen, rv nr 002)

Uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen (rv nr 003)

Verwerving De Vlijt 10 te Bedum (rv nr 004, rechtstreeks geagendeerd)

Begrotingswijzigingen (rv nr 005)

Sluiting