Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

30 november 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 4 oktober 2017

Dienstverleningsconcept nieuwe gemeente Het Hogeland (wordt z.s.m. nagezonden)

Beheersplan kademuren en beschoeiingen

Wijziging APV inzake wet aanpak woonoverlast

Najaarsnota 2017

Bijgevoegde documenten

Controleprotocol

Sociaal Domein: Inkomensdeel

Rondvraag

Sluiting