Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

1 maart 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslagen van de gecombineerde vergaderingen van 12 januari 2017 en 2 februari 2017

Verordening Maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017 en Verordening Jeugdhulp BMWE-gemeenten 2017

Wijzigingsverordening Participatiewet BMWE 2017

Rondvraag

Sluiting