Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

5 april 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergaderingen 1 maart 2017

Discussiestuk

Presentatie concept Woonvisie door KAW

Bijgevoegde documenten

Stand van zaken Centrumplan en beschikbaar stellen van kredieten

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Memo planning grote infrastructurele projecten 2017/2018

Informeren van de raad

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Discussiestuk

Planontwikkeling Vogelzanglocatie (De Kwekerij) te Bedum

Discussiestuk

Reactie provinciaal inpassingsplan agrarische bouwpercelen

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Aanvraag ondersteuning project burgerparticipatie groen Waldadrift

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord-Groningen

Discussiestuk

Rondvraag

Sluiting