Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

3 mei 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Verslag van de gecombineerde vergaderingen ABZ/VROM d.d. 5 april 2017

Presentatie: Omgevingswet

Actualisatie grex Ter Laan 4

Bijgevoegde documenten

Vaststellen Woonvisie gemeente Bedum 2017-2021

Jaarstukken 2017 van de Regio Groningen Assen

Actualisatie begroting 2017 en begroting 2018 Algemeen Bestuur Regeling-Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z)

Initiatiefvoorstel PvdA: “Kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociale domein”

Rondvraag

Sluiting