Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

7 juni 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

opening en vaststelling agenda

Verslag de gecombineerde vergadering van 3 mie 2017 (ter kennisneming)

Presentatie: Aanwijzing karakteristieke panden in gemeente Bedum

Dorpsvisie Zuidwolde

Dorpsvisie Onderdendam

Ontwerpbegroting 2018 van ARCG

Begroting 2018 Omgevingsdienst Groningen

Lange Termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting