Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

4 oktober 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslagen van de gecombineerde vergadering van 6 september 2017

Plan dorpshuizen in Zuidwolde en renovatie dorpshuis “De Kern”

Bijgevoegde documenten

Bespreking memo college (dd 13 september 2017): “groenonderhoud”

Werkplein Ability (w.o. Strategisch beleidskader Werk en Inkomen)

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen

Evaluatie Meerdoen met minima 2015 en 2016 en nieuwe nota Mee Doen! 2017 – 2019.

Rondvraag

Sluiting