Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

2 mei 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen agenda

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 19 april 2017 (bijgevoegd)

Mededelingen

Stand van zaken herindeling (informatief punt)

“Ruimte!” een toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland (bespreekpunt)

Herindelingsadvies gemeente Het Hogeland (bespreekpunt)

Notitie omtrent synchronisatie van de vergaderschema’s gemeenteraden (bespreekpunt)

Rondvraag

Sluiting