Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

19 februari 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

De volgende agendapunten die WEL in de cie ABZ zijn besproken, keren (nog) NIET terug op deze agenda:

  • Reconstructie Wilhelminalaan fase 2
  • Lange termijn Agenda 2015 (LTA)

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 22 januari 2015

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een ambulancepost aan de Sint Annerweg 2 te Bedum (rv nr 006)

Hamerstuk

Wijkaanpak (rv nr 007)

Hamerstuk

Jaarplan 2015 en begroting 2015-2019 van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv nr 008)

Hamerstuk

(Her)benoeming van leden in diverse gremia (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 009)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 010)

Sluiting