Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

21 juni 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 2 mei 2017 (bijgevoegd)

Mededelingen

Stand van zaken herindeling (informatief punt)

Projecten, projectbegroting en dekking herindelingskosten 2017

Wat verder ter tafel komt

Rondvraag

Sluiting