Agenda - Raadsklankbordgroep 18 oktober 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 18 september

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Dienstverleningsconcept

Externe communicatie

Advies Begroting herindeling en voorstel voorfinanciering kosten 2017

Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018

Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland

Bijgevoegde documenten

Advies Begroting herindeling en voorstel voorfinanciering kosten 2017

Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018

Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting