Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

20 november 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 18 oktober 2017

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Presentatie besturingsvisie

Presentatie Merkbeeld

Presentatie Sociaal domein: Inbedding GR bestuurlijk toetsingskader

VERVALLEN

Ruimtelijk domein: startnotitie Vergunningverlening, handhaving en toezicht (bespreking)

Herindeling, opheffen GR participatie Noord-Groningen en invlechting Werkplein Ability

Dienstverleningsconcept (2e bespreking en advies) WORDT NAGEZONDEN

Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland (2e bespreking en besluit)

Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018 (2e bespreking en besluit)

Rondvraag

Sluiting