Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

13 december 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 20 november 2017

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Presentatie project Informatisering & Automatisering

Tussenrapportage herindeling

Inkoopbeleid

Voorstel profielschets, werving en selectie griffier Het Hogeland

Sociaal statuut in relatie tot positie griffie(r)medewerkers

Identiteit van de raad

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting