Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

25 januari 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Voorstelronde

Mededelingen

Informatie uit de selectiecommissie voorzitter raadsklankbordgroep

Regeling werkwijze raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten

Bijgevoegde documenten

Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten

Samenstelling selectiecommissie naamgeving nieuwe gemeente

Visie op de nieuwe gemeente

W.v.t.t.k.

Rondvraag

Sluiting