Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

15 februari 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 25 januari 2017

Mededelingen

Stand van zaken en vervolg traject visievorming en naamgeving

Bijgevoegde documenten

Zitplaatsenverdeling bij vergaderingen raadsklankbordgroep

Synchroniseren vergaderschema’s gemeenteraden

Bijgevoegde documenten

Vergaderlocatie raadsklankbordgroep

W.v.t.t.k.

Rondvraag

Sluiting