Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

7 maart 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 15 februari 2017

Mededelingen

Stand van zaken herindeling, waaronder vervolg van het traject visievorming en naamgeving

Bijgevoegde documenten

Afwegingskader t.b.v. visievorming nieuwe gemeente en (invulling) extra bijeenkomst

Bijgevoegde documenten

Excursies voor de raadsleden van de BMWE-gemeenten

W.v.t.t.k.

Rondvraag

Sluiting