Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

31 januari 2017

Raadzaal De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 20 december 2016 en 17 januari 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten

Samenstelling selectiecommissie naamgeving nieuwe gemeente

Benoeming leden provinciale welstandscommissie

Rondvraag

Sluiting